Maha Shiv Raatri


9:30am – 10:00am Kakad aarti
10:00am – 11:00am Mahanyasa poorvaka Rudrabhishekam
11:00am – 12:00pm Rudrahomam
12:00pm -12:30pm Madhyana Aarti
12:30pm – 1:00pm Sakrutvara Shiva Abhishekam
1:00pm – 6:00pm Maha Lingarchana (Rudraaksha) rudra Abhishekam – Shiva Abhishekam (devotees may request personal gotra nama archana)
6:00pm -7:00pm Pradosh ahbhishekam
7:00pm – 7:30pm Dhoop Aarti
7:30pm – 8:30pm Bilva archana – Shiva sahasranama parayana
8:30pm – 9:00pm Shej Aarti
9:00pm – 11:30pm Shiva Abhishekam (devotees may request personal gotra nama archana)
11:45pm – 00:30am Lingotbhava kala Abhishekam and jothirdarshanam