February

February 11 – Ratha Saptami –

10:30am – Surya Namaskar puja

February 19 – 7:30pm – Purnima – Satyanarayana Vratam