September events

Sept 2 – Krishnastami /Janmastami

Sept 3- Shravan Somvar – Shiv/RudraAbhishek 7:30pm

Sept 7- Shravan Shukruvar Lakshmi puja 7:30pm

Sept 12 – Ganesh Chathurthi

10:30 – Ganapthi havan

7:30 – Ganesh Chathurthi Vrat Katha

Sept 15 – Ganesha Utsav Procession – starting at 9:30am from Olympic Park – 8th AVE 

Sept 20 – Monthly Ekadasi Havan – 7:30pm

Sept 24- Poornima – Satyanarayan Katha 7:30pm