April Events

April 1st  Sunday – Baba Palki Seva at Beena Parekh’s House
 
April 20th Friday – Shankara Janyanthi Celebration
                            10:30am  Rudrabhishekam 
                            7pm Baba Arthi
                            7:30pm  Adishankaracharya Swami Pooja
                                         Shankara Sthuthi
 
April 24th Tuesday – Ekadasi Rudra Homam 7:30pm
                              
April 27th Friday    – Nrisimha Jayanthi 
                              10:30am Laxmi Narasimha Swami and Kubera Homam 
                              7pm Baba Aarthi
                              7:30pm Narasimha Swami pooja
 
April 29th Sunday – 5:30pm Purnima Satyanarayana Vrat